fbpx

Cookies

0. DOEL EN AANVAARDING

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website www.rodonrealty.com (hierna DE WEB), eigendom van GLORIA RODON MARTINEZ (hierna DE EIGENAAR VAN DE WEB).

Het browsen op de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB schrijft de toestand van de gebruiker ervan toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, die kunnen worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker zal reageren op DE EIGENAAR VAN HET WEB of op derden, voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet-nakomen van genoemde verplichting.

1. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

DE EIGENAAR VAN HET WEB, in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

De bedrijfsnaam is: GLORIA RODON MARTINEZ

Uw CIF / NIF / NIE is: 39904488V

De maatschappelijke zetel is gevestigd te: C / MARIA AURELIA CAPMANY, 2 1º 2ª OFFICE 2 - 43204 REUS

Om met ons te communiceren, bieden we u verschillende contactmogelijkheden aan die we hieronder beschrijven:

Telefoon: +034 660356987.

E-mail: rgpd@rodonrealty.com.

Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer ze worden gedaan via de post of op een andere manier die hierboven wordt beschreven.

2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De website en zijn diensten zijn gratis en vrij toegankelijk, maar DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE bepaalt het gebruik van sommige van de diensten die op zijn website worden aangeboden na voorafgaande invulling van het overeenkomstige formulier. Toegang tot bepaalde diensten is exclusief voor onze medewerkers of personeel, dus voorafgaande registratie en acceptatie van de gebruiksvoorwaarden is vereist.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die hij meedeelt aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om correct gebruik te maken van de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN HET WEB en deze niet te gebruiken voor onder meer:

a) inhoud verspreiden, crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, voorstander van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.

b) Het introduceren van computervirussen in het netwerk of het uitvoeren van acties die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN HET WEB of van derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen; evenals het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten door het massale verbruik van computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN HET WEB zijn diensten aanbiedt.

c) Poging om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN HET WEB of van derden en, waar van toepassing, informatie extraheren.

d) De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN HET WEB of van derden schenden.

e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsdiensten of een derde partij.

f) Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken of anderszins openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u toestemming hebt van de eigenaar van de corresponderende rechten of het wettelijk is toegestaan.

g) Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere commerciële doeleinden verzenden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan DE EIGENAAR VAN HET WEB, zonder dat daar begrip voor bestaat. geen van de exploitatierechten over het LOPD-VEILIGHEIDSDOCUMENT VAN: GLORIA RODON MARTINEZ aan de gebruiker worden toegewezen, behalve wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het web.

Uiteindelijk kunnen gebruikers die toegang hebben tot deze website de inhoud bekijken en, waar van toepassing, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen later niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch onderworpen zijn aan enige vorm van uitbuiting.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen het eigendom van DE EIGENAAR VAN HET WEB, zonder dat het gebruik van of de toegang ertoe de gebruiker enig recht erop geeft.

De distributie, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten ervan. Degenen die van plan zijn een hyperlink te maken, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB. De hyperlink geeft in elk geval alleen toegang tot de homepage of homepage van onze website, en mag ook geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanwijzingen geven over DE EIGENAAR VAN HET WEB, of illegale inhoud bevatten die in strijd is met goede manieren en openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan het materiaal dat op deze website beschikbaar wordt gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder de toegang tot alle inhoud, of de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan, of de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel volledig te garanderen.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover het wettelijk systeem dit toestaat, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan ​​van ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen en beschikbaar gesteld aan die toegankelijk zijn via de website of de aangeboden diensten.

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.

c) Het niet naleven van de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze juridische kennisgeving als gevolg van een onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, persoonlijke en familiale privacy en het imago zelf, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks wordt beheerd door onze webmaster. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt het een bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het verkregen resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van hyperlinks door derden.

4. PRIVACYBELEID

Wanneer we informatie van u nodig hebben, zullen we u altijd vragen om deze uitdrukkelijk vrijwillig aan ons te verstrekken. De gegevens die worden verzameld via de gegevensverzamelingsformulieren op de website of op andere manieren, zullen worden opgenomen in een persoonlijk gegevensbestand dat naar behoren is geregistreerd in het algemene gegevensbeschermingsregister van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, waarvan het verantwoordelijk is DE EIGENAAR VAN HET WEB. Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk en uitsluitend behandelen met het oog op het aanbieden van de gevraagde diensten, met alle wettelijke en veiligheidsgaranties opgelegd door de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, het koninklijk besluit 1720/2007 , van 21 december en Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE verbindt zich ertoe de gegevens niet toe te wijzen, te verkopen of te delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Evenzo zal GLORIA RODON MARTINEZ de gegevens annuleren of corrigeren wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig of niet langer nodig of relevant zijn voor hun doel, in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende gegevensbescherming van de persoonlijke aard .

De gebruiker kan de gegeven toestemming intrekken en de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact op te nemen met de maatschappelijke zetel van GLORIA RODON MARTINEZ op C / MARIA AURELIA CAPMANY, 2 1º 2ª OFFICE 2 - 43204 REUS - TARRAGONA, door zich naar behoren te identificeren en een zichtbare aanduiding van het specifieke recht dat wordt uitgeoefend.

DE EIGENAAR VAN HET WEB hanteert de overeenkomstige veiligheidsniveaus die vereist zijn door de bovengenoemde organieke wet 15/1999 en andere toepasselijke regelgeving. Het aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van wijzigingen die derden kunnen aanbrengen in de computersystemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker.

DE WEBSITE-EIGENAAR kan cookies gebruiken tijdens het aanbieden van websitediensten. Cookies zijn fysieke bestanden met persoonlijke informatie die zijn ondergebracht in de eigen terminal van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browserprogramma zo in te stellen dat het aanmaken van cookiebestanden wordt voorkomen of ervoor gewaarschuwd.

Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar websites die niet tot onze entiteit behoren, is DE WEBSITE-EIGENAAR niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of voor de cookies die zij op de computer van de gebruiker kunnen opslaan.

Ons beleid met betrekking tot e-mail is erop gericht om alleen berichten te verzenden die u hebt aangevraagd.

Als u deze berichten liever niet per e-mail ontvangt, bieden wij u via hen de mogelijkheid om uw recht uit te oefenen om de ontvangst van deze berichten te annuleren en af ​​te zien, in overeenstemming met de bepalingen van Titel III, artikel 22 van Wet 34/2002 betreffende Diensten voor de informatiemaatschappij en elektronische handel.

PRIVACYBELEID SOCIALE NETWERKEN

De gebruiker heeft een profiel op hetzelfde sociale netwerk en heeft besloten lid te worden van de pagina die is gemaakt door GLORIA RODON MARTINEZ, en aldus interesse te tonen in de informatie die op het netwerk wordt geadverteerd. Door lid te worden van onze pagina, geeft u ons uw toestemming voor de behandeling van die persoonlijke gegevens die op uw profiel zijn gepubliceerd. De gebruiker heeft op elk moment toegang tot het privacybeleid van het sociale netwerk zelf en kan zijn profiel configureren om privacy te garanderen.

Met betrekking tot de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet, die u hebt en die kunnen worden uitgeoefend op de maatschappelijke zetel van GLORIA RODON MARTINEZ gevestigd te C / MARIA AURELIA CAPMANY, 2 1º 2ª KANTOOR 2 - 43204 REUS - TARRAGONA, In in overeenstemming met de LOPD moet rekening worden gehouden met de volgende nuances:

TOEGANG. Het wordt bepaald door de functionaliteit van het sociale netwerk en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie uit gebruikersprofielen.

RECTIFICATIE. Er kan alleen aan worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder de controle staat van GLORIA RODON MARTINEZ, bijvoorbeeld commentaren verwijderen die op de pagina zelf zijn gepubliceerd. Normaal gesproken moet dit recht worden uitgeoefend vóór het sociale netwerk.

ANNULERING EN / OF TEGENSTAND. Net als in het vorige geval kan er alleen aan worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder de controle staat van GLORIA RODON MARTINEZ, zoals die niet langer aan het profiel is gekoppeld.

ICATARRAGONA, zal de volgende acties uitvoeren:

Toegang tot openbare profielinformatie.

Berichten verzenden via de kanalen van het sociale netwerk.

Updates van de status van de pagina die in het gebruikersprofiel wordt gepubliceerd.

De gebruiker kan altijd zijn verbindingen beheren, de inhoud verwijderen die hem niet langer interesseert en beperken met wie zijn verbindingen worden gedeeld, hiervoor moeten ze toegang hebben tot hun privacy-instellingen.

Zodra de gebruiker zich heeft aangemeld bij de GLORIA RODON MARTINEZ-pagina, kan hij opmerkingen, links, afbeeldingen, foto's of elk ander type multimedia-inhoud publiceren die wordt ondersteund door het sociale netwerk in de laatste. De gebruiker moet in alle gevallen de eigenaar zijn, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten genieten of de toestemming hebben van de betrokken derden. Elke publicatie op de pagina, of het nu gaat om teksten, grafische afbeeldingen, foto's, video's, enz., Is uitdrukkelijk verboden. Die de moraal, ethiek, goede smaak of decorum schenden of waarschijnlijk zullen schenden, of die de rechten van intellectuele of industriële eigendom, het recht op het beeld of de Wet schenden, schenden of schenden.

In deze gevallen behoudt GLORIA RODON MARTINEZ zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk in te trekken en de permanente blokkering van de gebruiker te kunnen aanvragen. Niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die vrijelijk door gebruikers wordt gepubliceerd.

De gebruiker moet er rekening mee houden dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij andere gebruikers, dus hij is zelf de hoofdverantwoordelijke voor hun privacy. De afbeeldingen die op de pagina kunnen worden gepubliceerd, blijven op het sociale netwerk.

GLORIA RODON MARTINEZ, behoudt zich de mogelijkheid voor om acties uit te voeren waaraan gebruikers die aan zijn pagina zijn gelinkt, kunnen deelnemen. Als hiervoor de publicatie van bases nodig is, zal het platform van het sociale netwerk hiervoor worden gebruikt, altijd in overeenstemming met de wet op de diensten van de informatiemaatschappij en de wet op de elektronische handel 34/2002 van 11 juli en elke andere regelgeving die is van toepassing.

Het sociale netwerk onderschrijft, sponsort of beheert op geen enkele manier onze acties, noch is het daarmee geassocieerd.

Het aanbevelen van de RODON INTERNATIONAL REALTY-pagina aan andere gebruikers, zodat zij ook op de hoogte worden gehouden van uw activiteit, wordt niet als reclame beschouwd.

Hieronder beschrijven we de link naar het privacybeleid van de sociale netwerken:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

5. PROCEDURE BIJ HET UITVOEREN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de onwettige aard van het gebruik van enige inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina's die via de website zijn opgenomen of toegankelijk zijn, aan het licht brengen, moeten zij een kennisgeving aan DE EIGENAAR VAN DE WEB, waarbij u zich naar behoren identificeert, de vermeende overtredingen specificeert en uitdrukkelijk en onder uw verantwoordelijkheid verklaart dat de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt, juist is.

Voor alle geschillen die betrekking hebben op de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waarbij de rechtbanken en tribunalen van Reus-TARRAGONA (Spanje) bevoegd zijn.

6. PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de juridische publiciteit van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en wetten die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële bladen van openbare besturen, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit en inhoud. De informatie die op deze website beschikbaar is, dient te worden opgevat als een leidraad, zonder juridische geldigheid.

Vermeldingen vergelijken

Vergelijk

⚠️ Cookiemelding. Om onze diensten te verbeteren, gebruiken we cookies van derden om statistische informatie te verzamelen. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van ALLE cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn geconfigureerd om "cookies toe te staan" en u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of op "Accepteren" te klikken, geeft u hier toestemming voor.

dicht