fbpx

Disclaimer

1. JURIDISCHE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website www.rodonrealty.com (hierna DE WEB), eigendom van GLORIA RODON MARTINEZ (hierna DE EIGENAAR VAN DE WEB).

Ik kan garanderen dat u zich in een 100% veilige ruimte bevindt, daarom voldoet u aan de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, dan wordt er vermeld:

1.1. Identificatiegegevens van de verantwoordelijke persoon

Zoals vermeld in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeer ik u dat:

Mijn bedrijfsnaam is: Gloria Rodon Martinez
Mijn NIF is 39904488V
Mijn maatschappelijke zetel is Calle Maria Aurelia Capmany, 2 1º 2ª OFFICE 2, 43204 Reus
E-mail: rgpd@rodonrealty.com
Mijn sociale activiteit is: makelaardij in onroerend goed

1.2. Doel van de website.

De diensten die worden geleverd door de persoon die verantwoordelijk is voor de website, zijn de volgende:

Verkoop van vastgoedtrainingen en -diensten
Beheer de lijst met abonnees en gebruikers die aan de cursus zijn gekoppeld.
Verstrekking van inhoud op de blog

1.3. Gebruikers:

Toegang tot en / of gebruik van deze website schrijft de voorwaarde toe van GEBRUIKER, die van genoemde toegang en / of gebruik deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, maar het loutere gebruik van de website betekent niet het begin van een relatie arbeid / commercieel elk.

1.4. Gebruik van de website en vastleggen van informatie:

1.4.1 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De webpagina http://rodonrealty.com/en ahead (THE WEB) biedt toegang tot artikelen, informatie, diensten en gegevens (hierna "de inhoud") die eigendom zijn van  DE EIGENAAR VAN HET WEB. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van internet.

De GEBRUIKER stemt ermee in om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud die wordt aangeboden via zijn website en met een verkondigend maar niet beperkend karakter, om deze niet te gebruiken om:

(a) onwettige, onwettige of strijdige handelingen met goede trouw en openbare orde aan te gaan;
(b) verspreiding van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische, illegale aard, voorstander van terrorisme of schending van mensenrechten;
(c) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van http://rodonrealty.com/, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken;
(d) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze waar nodig te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren.

DE EIGENAAR VAN HET WEB behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die de jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid bedreigen of die, naar zijn mening zullen ze niet geschikt zijn voor publicatie.

In elk geval, DE EIGENAAR VAN HET WEB is niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via de blog of andere participatietools die kunnen worden gecreëerd, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

1.4.2 Informatie vastleggen
 • - Contactformulier, waar de GEBRUIKER het veld e-mail, onderwerp en naam moet invullen.
 • - Inschrijvingsformulier, de GEBRUIKER vult de nodige velden in voor het verwerven van de cursus met de velden naam, achternaam, adres, stad, land, staat, postcode, e-mail en wachtwoord.
 • - Tracking cookies, in overeenstemming met de volgende regels.
 • - Navigatie en IP-adres: tijdens het browsen op deze website geeft de gebruiker automatisch informatie aan de webserver over uw IP-adres, de datum en tijd van toegang, de hyperlink die naar hem is doorgestuurd, uw besturingssysteem en de gebruikte browser.

Ondanks het voorgaande kunnen gebruikers zich op elk moment uitschrijven voor de diensten die worden aangeboden door DE EIGENAAR VAN HET WEB. of gegevens verstrekt door de GEBRUIKER in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. Evenzo, zowel door zich te abonneren op deze website als door commentaar te geven op een van de pagina's en / of vermeldingen, stemt de gebruiker in met:

De behandeling van uw persoonlijke gegevens in de WordPress-omgeving in overeenstemming met haar privacybeleid.

Toegang van DE EIGENAAR VAN HET WEB op de gegevens die de gebruiker volgens de WordPress-infrastructuur moet verstrekken voor het abonnement op de cursus of voor een vraag via het contactformulier.

Evenzo informeren we dat de informatie van onze gebruikers wordt beschermd volgens ons Privacy Beleid.

Door een abonnement, contactformulier of opmerking te activeren, begrijpt en accepteert de gebruiker dat:

Vanaf het moment dat u zich abonneert of toegang krijgt tot een betalingsdienst, DE EIGENAAR VAN HET WEB. heeft toegang

a: naam en e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de facturering, waarbij een bestand wordt gevormd dat naar behoren is geregistreerd in het algemene register van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming met de naam "GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE EN ABONNEES" of in het geval van het doen van een aankoop, zal worden ingeschreven in het bestand van "KLANTEN EN / OF LEVERANCIERS" die toegang hebben tot de gegevens van naam, achternaam, e-mail, ID en volledig adres.

In ieder geval DE EIGENAAR VAN HET WEB behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van het web http://rodonrealty.com/ als deze juridische kennisgeving te wijzigen.

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:

DE EIGENAAR VAN HET WEB Op zichzelf of als rechtverkrijgende is hij de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die deze bevatten (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor hun werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van DE EIGENAAR VAN HET WEB of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Elk gebruik dat niet eerder is goedgekeurd door DE EIGENAAR VAN HET WEB, wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode om ze beschikbaar te maken, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met elke technische middelen, zonder toestemming, is uitdrukkelijk verboden. van DE EIGENAAR VAN HET WEB.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de rechten van Intellectuele en Industriële Eigendom die eigendom zijn van DE EIGENAAR VAN HET WEBU kunt de elementen van het web alleen bekijken zonder de mogelijkheid om ze af te drukken, te kopiëren of op te slaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beschermingsmiddelen of beveiligingssystemen die op de pagina's vanDE EIGENAAR VAN HET WEB

Het is ten strengste verboden om de licentie voor gebruik met meer mensen te delen, elke licentie is persoonlijk en niet-overdraagbaar, waardoor we worden gereserveerd hoeveel civiele en strafrechtelijke acties ons helpen om onze rechten te beschermen, allemaal onder de waarschuwing dat we een misdaad begaan tegen de intellectueel eigendom van kunst. 270 e.v. van het Wetboek van Strafrecht met gevangenisstraffen tot 4 jaar.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

DE EIGENAAR VAN HET WEB Het is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan leiden tot bijvoorbeeld: door fouten of weglatingen in de inhoud, door een gebrekkige beschikbaarheid van de website, - die periodiek zal stoppen voor technisch onderhoud - Evenals de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

4. WIJZIGINGEN

DE EIGENAAR VAN HET WEB behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die het passend acht op zijn website zonder voorafgaande kennisgeving aan te brengen, om zowel de inhoud en de diensten die via de website worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of op Web.

5. LINKS BELEID

De personen of entiteiten die van plan zijn een hyperlink te maken of te maken van een webpagina van een ander internetportaal naar de website van DE EIGENAAR VAN HET WEBmoeten de volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De volledige of gedeeltelijke reproductie van een van de diensten of inhoud van de website is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DE EIGENAAR VAN HET WEB
 • Deeplinks of IMG- of afbeeldingslinks, of frames met de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 • Er zal geen valse, onnauwkeurige of onjuiste manifestatie worden vastgesteld op de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB, noch op de diensten of inhoud daarvan. Behalve die tekens die deel uitmaken van de hyperlink, bevat de webpagina waarop deze is gevestigd geen merk, handelsnaam, vestigingslabel, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende tekens die behoren tot DE EIGENAAR VAN HET WEB., tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze laatste.
 • Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan ​​van relaties tussen DE EIGENAAR VAN HET WEB en de eigenaar van de website of portal waarvan het gemaakt is, noch de kennis en acceptatie van DE EIGENAAR VAN HET WEBvan de diensten en inhoud die op genoemde website of portal worden aangeboden.
 • DE EIGENAAR VAN HET WEB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die voor het publiek beschikbaar worden gesteld op de website of het portaal van waaruit de hyperlink is gemaakt, noch voor de informatie en verklaringen die daarin zijn opgenomen. DE EIGENAAR VAN HET WEB. kan verbindingen en links naar andere websites die worden beheerd en gecontroleerd door derden ter beschikking stellen van de gebruiker. Deze links hebben de exclusieve functie om gebruikers in staat te stellen informatie, inhoud en diensten op internet te zoeken, zonder in ieder geval te worden beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.
  DE EIGENAAR VAN HET WEB brengt geen marketing, regisseert of controleert of bezit de inhoud, diensten, informatie en verklaringen die beschikbaar zijn op genoemde websites niet.
  DE EIGENAAR VAN HET WEB aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid, zelfs niet indirect of ondergeschikt, voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit toegang, onderhoud, gebruik, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud, informatie, communicatie, meningen, manifestaties, producten en diensten die bestaan ​​of worden aangeboden op websites die niet worden beheerd door DE EIGENAAR VAN HET WEB en die toegankelijk zijn via DE EIGENAAR VAN HET WEB

6. UITSLUITINGSRECHT

DE EIGENAAR VAN HET WEB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of van een derde, de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

7. ALGEMEEN

DE EIGENAAR VAN HET WEB zal de schending van deze voorwaarden evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn website nastreven door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die volgens de wet overeenkomen.

8. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

DE EIGENAAR VAN HET WEB U kunt de hier bepaalde voorwaarden op elk moment wijzigen, aangezien ze naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze door anderen naar behoren zijn gepubliceerd.

9. KLACHTEN EN TWIJFELS

DE EIGENAAR VAN HET WEB informeert dat er claimformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten, die een e-mail kunnen sturen naar rgpd@rodonrealty.com met vermelding van hun voor- en achternaam, de gekochte dienst of het product en de redenen voor hun claim.
U kunt uw claim ook per post richten aan: Gloria Rodon , Calle Maria Aurelia Capmany, 2 1º 2ª KANTOOR 2, 43204 Reus.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen DE EIGENAAR VAN HET WEB. en de GEBRUIKER zal worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Reus (Tarragona), tenzij de toepasselijke wet anders bepaalt.

Vermeldingen vergelijken

Vergelijk

⚠️ Cookiemelding. Om onze diensten te verbeteren, gebruiken we cookies van derden om statistische informatie te verzamelen. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van ALLE cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn geconfigureerd om "cookies toe te staan" en u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of op "Accepteren" te klikken, geeft u hier toestemming voor.

dicht